בלוג

סוזי בן ברוך -קנאביס-החוק החדש הלכה למעשה​

  קנאביס- החוק החדש (19.07.19) הבהרה -הלכה למעשההחזקה או שימוש בסם מסוג קנאביס ,או השרף שלו  לצריכה עצמית- הגדרותא. עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית – עבירה כאמור בסעיף 1(ג( סיפאלפקודת הסמים המסוכנים  {נוסח חדש}, התשל"ג – 1973( להלן: "פקודת הסמיםהמסוכנים"( הנעברת לגבי סם מסוכן מסוג קנביס  או שרף של קנביס , כמשמעותם בפרטים 1 ו-2 בסימן א' בחלק א' לתוספת הראשונה. סוגי סמים                                                  כמות מקסימאלית הנחשבת  לצריכה עצמית קנביס,מריחואנה,גראס                              -  15 גרם.שרף של קנביס,(חשיש,גראס)                     - 15 גרםאופיום                                                     -  2 גרםקוקאין                                                     - 0.3 גרםהירואין                                                    - 0.3 גרםמתדון                                                     - 0.15 גרםמורפין                                                    -  0.3 גרםמשרת אופיום                                           - 0.3 גרם  (תכולת מורפין נטו)אמפטאמין                                               - 0.2  גרםמתאמפטאמין                                          - 0.2  גרםL.S.D                                                     - כ 3 יחידות  ב. מרשם משטרתי מיוחד - מאגר מידע שכולל רישומים לגבי עבירות של החזקה או שימושבקנאביס לצריכה עצמית כקבוע בסעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,התשמ"ב -1982. ג. קטין- מי שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו שמונה עשרה  שנה.  לגבי בגירים בלבד (גיל 18+)חוק הסמים המסוכנים )עבירת קנס מיוחדת- הוראת שעה(, התשע"ח   (19.07.19)–חוק אשר נקבע כהוראת שעה  למשך שלוש שנים ממועד כניסתו  לתוקף ב-01.04.2019  אשר  קובע שכל הנתפס  בפעם  ראשונה או שניה  בהחזקת או בשימוש בסם מסוג קנאביס  או השרף שלו  לצריכה עצמית(15 גרם ) – מדובר בעבירת קנס  מיוחדת  הכוללת סדרי דין מיוחדים  לאכיפתה. במקביל- משטרת ישראל  תנהל  "מרשם משטרתי מיוחד"  הכולל מאגר מידע עם רישומים  לגבי הבגיר שעבר  עבירת קנס מיוחד.  ( בסעיף 230 י' לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב( תשמ"ב -1982 .בפעם השלישית – ככלל , יפתח תיק פלילי... ההנחיה לבגירים כוללת  מספר סייגים  התלויים במרווחי הזמן בין האירועים.           לציין שהנחיה זו לא חלה על קטינים.   באשר לקטינים  (   18-)  לגבי קטינים   - נקבע, בסעיף 230 (ג) (1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] התשמ"ב – 1982  כי יכללו במרשם המיוחד רישומים לגבי קטין שעבר עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית כהגדרתה בסעיף 1(ג1 )לפקודת הסמים המסוכנים, בהתקיים תנאים ונסיבות שיקבעו משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים, בנוהל שיפורסם באתר המשטרה. מטרת נוהל זה היא לקבוע את התנאים והנסיבות כאמור.ב. מדיניות אכיפה מיוחדת ביחס לקטינים שעברו עבירה זו, מוסדרת בהנחיית היועץ המשפטי  לממשלה מס' 4.1105  שכותרתה לאחר התיקון הצפוי תהיה "מדיניות התביעה – סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית לגבי סם מסוג קנבוס"   (כיום כותרתה "מדיניות התביעה –סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית").ג.  הנחיית היועץ ונוהל זה מתווים יחד את המדיניות הכוללת בנושא זה ויקראו כמקשה אחת.ד. הנוהל מבוסס על המדיניות הנוהגת ביחס לעבירות המבוצעות על ידי קטינים, הנותנת  עדיפות למניעה ושיקום - ובהתאמה לשינוי החקיקתי במסגרתו הוקם מרשם משטרתי מיוחד בנוגע לעבירות החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית. המרשם המשטרתי המיוחד יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע, אלא במקרים מצומצמים הקבועים בחוק.    רישומים לגבי קטין במרשם המשטרתי המיוחדבמרשם המשטרתי המיוחד ייכללו רישומים כמפורט בסעיף 230י ( ג) (2)למעט אם התיק נסגרמחוסר אשמה, לגבי קטין, בהתקיים התנאים והנסיבות הבאות:א. מדובר בעבירה ראשונה או שניה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית. יובהר כיבעניינם של קטינים, "עבירה שניה" – היא עבירה אחת נוספת אשר נעברה בתוך 3 שניםממועד העבירה הראשונה. עבר הקטין עבירה ראשונה ולאחר שלוש שנים בהיותו קטין עברעבירה שניה, יראו את העבירה השנייה כעבירה ראשונה. אם עבר קטין עבירה ראשונהושניה, ועבר בהיותו קטין עבירה שלישית לאחר שלוש שנים ממועד העבירה השניה, יראו אתהעבירה השלישית כעבירה שניה.ב. לקטין אין בשלוש שנים שקדמו לביצוע העבירה הרשעה קודמת באחת או יותר מהעבירותהבאות: עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים )נ"ח( תשל"ג - 1113 ,למעט הרשעה אשררשומה במרשם המיוחד; עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים,התשע"ג – 8113 ;עבירה לפי סעיף 28(3 )לפקודת התעבורה או עבירה לפי תקנה 82(8 )לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1121 .ג. אין חשד, כי הקטין עבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירהלפי סעיף 11 סיפא הנלווית לעבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית.ד. הקטין אינו אסיר במועד ביצוע העבירה ,כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר )נוסח חדש(, התשל"ב    1971.  סוזי בן ברוך.-   מתבסס על לשון החוק החדש והנחיותיו.  Edit Post Text

סוזי בן ברוך על: נשים מוכות,גברים מכים וחיזור אלים - סימנים ונורות אזהרה

  בחלקו  פורסם ב: נשים מוכות- חיזור אלים (כתב עת 6 המשרד לבט"פ,2014)   סימנים ונורות אדומות בהתנהגותו/תגובותיו של בן הזוג (הפוגע) כלפי בת הזוג (הנפגעת) קינאה מוגזמת- גילויי קינאה במינונים גבוהים ובצורת התנהגות שתלטנית.רכושנות- מחליט לה מה ללבוש וכיצד להתאפר. דורש את אישורו לפעולות ולמעשים שלה.בידוד- מציג את חבריה ומשפחתה באורח שלילי וטוען כי היא לא מתנהגת אותו הדבר לידם או שהם משפיעים עליה לרעה. מפרש את הבילויים שלה עם משפחתה וחבריה כחוסר נאמנות ומאשים אותה בכך שהיא אוהבת אותם יותר מאשר אותו. בנוסף, מעתיר עליה שפע כלכלי על מנת לבודד אותה מהעולם החיצון, לקשור אותה אליו וליצור סוג כלשהוא של תלות כלפיו.זלזול וחוסר הערכה- מעליב, משפיל, לועג ומזלזל בה ובמעשיה בנוכחות אנשים אחרים.ביקורת רבה והאשמות- מאשים אותה בבעיות שיש ביחסים ביניהם או בבעיותיו שלו.חשדנות רבה- כל איחור או אי מענה לטלפון גורמים לסצנות קינאה.פתיל קצר- מתרגז ומתפרץ לעיתים קרובות.תפיסת המציאות בשחור ולבן- הוא בעל דעות פסקניות בנושאים שונים כגון סטריאוטיפים וגזענות.איומים- מאיים או רומז שיפגע בעצמו או בה אם תעזוב אותו. כמו כן, מאיים בעונש על התנהגות "לא נאותה" שלה.התנהגות אובססיבית- מתקשר לטלפון שלה ללא הרף שוב ושוב, עוקב אחריה ואחרי השיחות שלה או בודק הודעות בפייסבוק. בנוסף, מתנהג התנהגות מאוד כפייתית ואינטנסיבית. היחסים נעשים מהר מאוד צפופים.השינוי מתחיל בך- מבטיח שאם את תשתני, גם הוא ישתנה והכל יהיה בסדר ביניכם.הפחתת ערך והכחשה- אחרי שרבו והשלימו, הוא מפחית מערך הפגישה שלה ומאשים אותה שהיא גרמה לו להתנהג כך.(מתוך ראיון עם לב ארי רונית).           סימנים ונורות אדומות בהתנהגויות/ תגובות  של בת הזוג (הנפגעת)- להתנהגויות של בן זוגה (הפוגע). רכושנות- נכנעת לרוב רצונותיו ונמנעת לעשות דברים מתוך חשש שתכעיס אותו או תפגע בו.פוחדת מתגובותיו על מעשיה או על דבריה.גילויי קינאה ורכושנות קיצוניים - מתרצת תירוצים כגון: "הוא אוהב אותי מאוד, מפרגן לי, אכפת לו, הוא דואג לי..." התפרצויות זעם ללא כל פרופורציה - מאשימה את עצמה, מרגיעה אותו ומבטיחה שזה לא יקרה עוד פעם, "אני לא בסדר". כאשר מאיים בהתאבדות אם תעזוב אותו - מפחדת עליו, עושה הכל בכדי לרצות אותו.סגירות חברתית - מתרצת את המצב בתירוצים שונים כגון:"הוא שומר עלי, הוא היחיד שאוהב אותי, הוא צודק כשהוא אומר שהם לא אוהבים אותי..." (גל, 2003; לב ארי ויאירי, 1996). מתוך רשימת נורות האזהרה, אם המענה על מחציתן הוא חיובי, אזי, זה מצביע  על היותו של קשר זה  כמקרהקלאסי של חיזור אלים.  (מתוך ראיון עם גב. רונית לב ארי) . בתקווה ש: אם נדע- לא נופתע....  "נסיכה אחת נשקה לצפרדע, והוא היה לה לנסיך.'בהתחלה הכל היה בסדר, ופתאום, יום אחד, אני לא יודעת מה קרה לו', היא סיפרה במעון לנשים מוכות.אני בטוח שיש סימנים על כל צפרדע המעידים איזה נסיך הוא יהיה.צריך עין מאוד פקוחה כדי לראות אותם, ונסיכות,  כיידוע, מנשקות בעיניים עצומות"....                                                       .(פינת השלולית, מאיר עוזיאל). ​

משמעותם של פרות טו בשבט:​תמצית מתוך המקור הרשום מטה-סוזי בן ברוך

 יום ה-15 בחודש שבט מסומן בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות. ביום זה אנו חוגגים את העצים בעולמו של אלוקים, ואת העץ שבתוכנו, על ידי אכילת שבעת המינים, המהווים סמל למרכיבים ולצדדים השונים של חיי האדםכי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש [תמרים]" (בתורה נחשבת החיטה לעיקר התזונה האנושית, ואילו השעורה נזכרת כמזון אופייני לבעלי חיים (השוו תהלים קד, טו ומלכים א' ה, ח. ראו גם תלמוד, סוטה יד, א). לפיכך, החיטה מייצגת את המאמץ להזין את היסוד האנושי הייחודי שבנו, את שאיפותינו הרוחניות שהן תמצית אנושיותנו, ואילו השעורה מייצגת את המאמץ להזין ולפתח את נשמתנו החייתית – משימה לא פחות חיונית למשימתנו בחיים מטיפוח נשמתנו האלוקית. התרגשות חיטה ושעורה, שני הדגנים מתוך שבעת המינים, מייצגות את עמודי התווך של המבנה הפנימי שלנו. את ההתרגשותאחריהן באים חמשת הפירות – מתאבנים וקינוח בתפריט הרוחני שלנו – המוסיפים תבלין וטעם למאמצנו הבסיסי לפתח את שתי נשמותינו, זו החייתית וזו הרוחנית.הראשון שבהם הוא העינב, המתאפיין בראש ובראשונה בשמחה. כפי שמתארת הגפן את תוצרה במשל יותם, "... תירושי המשמח אלוקים ואנשים..." (.העינב מייצג את יסוד השמחה בחיינו – השמחה המשחררת את הפוטנציאל הזה ומוסיפה עומק, צבע ואינטנסיביות לכל דבר שאנו עושים. 2. השני  : מעורבותמעורבות פירושה יותר מלעשות משהו נכון, יותר מלתת את הכל. פירושה שאיכפת לנו, שאנו מחויבים למשימה ושקועים בה. פירושה שאנו מושפעים ממה שאנו עושים, לטוב ולרע.תאנה, מבין שבעת המינים, היא גם פרי עץ הדעת של טוב ורע – הפרי שאותו טעמו אדם וחווה, ובכך חטאו את החטא הראשון בהיסטוריה. (כמו בפסוק, "וידע אדם את חוה"). התאנה של אדם הייתה אחת הכוחות ההרסניים ביותר בהיסטוריה. בלבושה הבונה, הרב-עוצמה לא פחות, מייצגת התאנה את יכולתנו לפתח מעורבות עמוקה ואינטימית בכל פעילות חיובית שלנו – מעורבות שמשמעותה היא כי אנו מאוחדים עם הדבר שאותו אנו עושים. 3. מרכיב שלישי: מעשה"כחוט השני שפתותייך" מהלל המלך שלמה בשירו על האהבה שבין החתן השמימי לבין כלתו ישראל, "כפלח הרימון רקתך..." (. כפי שמפרש התלמוד, האלגוריה של עץ הרימון מבטאת את האמת שלפיה "אפילו הריקים שביניכם מלאים מעשים טובים כרימון" כלומר, כפי שהרימון מלא זרעים.הרימון אינו רק מודל למשהו המכיל הרבה פריטים. הוא מסמל גם את הפרדוקס של האופן שבו אדם יכול להיות ריק ובו בזמן מלא מעשים טובים כרימון.אם התאנה מייצגת את יכולתנו למעורבות מוחלטת ולהזדהות עם מה שאנו עושים, הרי הרימון הוא ההפך הקוטבי לתאנה, בהיותו מייצג את יכולתנו למתוח את עצמנו יתר על המידה ולפעול בדרך העולה על מצבנו הרוחני הפנימי, את יכולתנו לעשות ולהשיג דברים שהם לחלוטין בלתי תואמים את מי ומה שאנחנו ברגע הנוכחי.הרימון הוא צביעות בצורתה האצילית ביותר: הסירוב להשלים עם מצבנו הרוחני והמוסרי כפי שהוא כעת, כפי שהוא מוגדר על ידי אופיינו. זו ההתעקשות לפעול בדרך אלוקית וטובה יותר משהננו.4. מרכיב רביעי: מאבקעבור רובנו, החיים הם שם נרדף למאבק. אנו נאבקים לחשל לנו זהות תחת הצל הכבד של השפעת הורינו וחברינו. אנו נאבקים למצוא שותפ/ה לחיים, ולאחר מכן נאבקים לשמר את נישואינו. אנו נאבקים לגדל את ילדינו ולאחר מכן נאבקים במערכת היחסים שלנו אתם כמבוגרים. אנו נאבקים לפרנסתנו ולאחר מכן נאבקים ברגשי האשמה שלנו על מזלנו הטוב. מתחת לכל זה מצוי המאבק התמידי שבין עצמיותנו החייתית לבין עצמיותנו האלוקית, בין האינסטינקטים המכוונים לעצמנו לבין שאיפתנו להתעלות מעל העצמי ולגעת ביסוד הרוחני האלוקי.הזית שבתוכנו הוא אותו חלק שבנו המשגשג כתוצאה ממאבק, האוהב את המאבק ולא היה בורח ממנו כפי שלא היה בורח מן החיים עצמם. בדיוק כמו זית, כך אומרים חז"ל, המניב את שמנו רק כשלוחצים אותו, אף כאן, אנו מניבים את המיטב שבנו רק כשאנו נלחצים בין אבני הריחיים של החיים ובין הכוחות המנוגדים של עצמיות חצויה.5. מרכיב  חמישי: שלמותכפי שהתאנה מהווה ההפך הקוטבי של הרימון, כך גם הרימון שבתוכנו מהווה ניגוד קוטבי לתמר, הפרי השביעי, המייצג את יכולתנו להגיע לשלום, לשלמות ולשלווה. אמנם נכון כי אנו במיטבנו כשלוחצים אותנו, אך באותה מידה נכון גם שבנשמותינו יש פוטנציאל הגואה וזורם רק כשאנו לגמרי שלמים עם עצמנו – רק משהשגנו איזון והרמוניה בין המרכיבים השונים של נשמותינו.ככתוב בתהלים: "צדיק התמר יפרח" (תהלים צב, יג). ספר הזוהר מבאר כי יש מין מסוים של דקל תמרים הנושא פרי רק מקץ שבעים שנה. האופי האנושי מורכב משבע תכונות בסיסיות, כל אחת מהן מורכבת מעשר קטגוריות משנה. כך, פריחתו של הצדיק אחרי שבעים שנה הוא פרי השלווה המוחלטת – תוצרה של נשמה שכל היבט וניואנס אופי שלה זוכך והובא לידי הרמוניה עם עצמה, עם זולתה ועם אלוקיה.הזית והתמר מתארים אמנם אישיות רוחנית משני סוגים שונים לחלוטין, אך שניהם קיימים בתוך כל אדם. שכן, אפילו בעיצומם של מאבקינו הקשים ביותר, אנו תמיד יכולים למצוא עוז ונחמה בשלמות הרוגעת השוכנת בגרעין נשמתנו. ואפילו ברגעים השלווים ביותר, אנו יכולים תמיד למצוא את האתגר שימריצנו לשאוף ולהגיע להישגים גדולים אף יותר.מעובד ממשנתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, על-ידי ינקי טאובר Text

נערות בורחות מהבית – משוטטות ונפגעות​ | ד"ר (נצ"מ בדימוס) סוזי בן-ברוך 

  זה יכול להתחיל מכעס ,מעין סכסוך הורה -ילדה ואו מפגיעה קשה בבית: והילדה בורחת..נערות המשוטטות ברחוב מהוות טרף קל לסוחרי נשים ו"ציידים" הממתינים לשעת כושר זו.  רובן של הנערות המשוטטות מצויות  במצב נפשי ומשפחתי קשה. בעיניהן זהו מצב של אין מוצא  אחר: "צריך לברוח מהר ...כבר אסתדר איכשהוא"..במצב זה הן הופכות להזדמנות לניצול באמצעות חיבה וחיבוק של אותם "ציידים" היודעים היטב כיצד לשבות את ליבן.מהר מאד, באין "גלגל הצלה"  מתאים ,הן נופלות לסמים, אלכוהול, נסיונות אובדניים  ואח"כ נכנסות  למעגל של :  פגיעה – בריחה – זנות/סמים וחוזר חלילה. סעיף החוק אשר איפשר למשטרה  להצילן ע"י "מעצר הגנתי"  והכנסתן לאכסניות מסומנות של משרד הרווחה,תחת השגחה עד שיימצא פתרון הולם, נמחק ללא  הצעת חלופה של אמצעי הגנתי-כפייתי אחר.ביטול  שני סעיפי חוק : שוטות  מחד, ומעצר הגנתי, מאידך, גרם לכך שמשטרת ישראל לא יכולה לעצור או לעכב  קטינות  משוטטות רגע לפני או בזמן הידרדרותן באם אינן מוכנות לחזור לביתן. שוטות נערות-בראיה הסטוריתבאשר למשוטטות ברחובות – רובן  משתייכות לשכבה סוציו אקונומית נמוכה, קרבנות לעבירות מין והתעללות מהמקורבים אליהן, 65% מהן מכירות את הפוגע ומדובר בפגיעה מתמשכת, הן סובלות מחיזור אלים ומחפשות מחסה… המשוטטות ברחוב מהוות טרף קל לסרסורים וסוחרי נשים. רובן מצויות על סף הרס עצמי ופוגעות בעצמן בדרכים שונות:  על ידי סמים, אלכוהול, זנות… ונכנסות למעגל חוזר של: פגיעה בהן – בריחה –וכניסה למעגל של:  זנות/סמים  ודיסוציאציה (ניתוק)– וחוזר חלילה … מבחינה חוקית: כליאה במעון סגור לצרכי טיפול , חלקן בורחות או לא חוזרות מחופשה   ואז, נעצרות  בגין בריחה ממשמורת,.  בעקבות בריחה  הראשונה - יפתח להן טיפול מותנה. בבריחות הבאות - הנערה כבר תיעצר, יפתח תיק פלילי, היא תיכלא, תובא לשופט… והיא   עלולה להישאב למעגל עברייני סביב: סמים/זנות/הפרת צוו של ביהמ"ש. בתי מעצר, מעון נעול.המסקנה המתבקשת: אם "נחשוף נערה כזו מיד עם בריחתה הראשונה ונימנע "לכידתה" על ידי  "ציידי הרחוב" המייחלים לבואה ,במגמה לנצלה לצורכיהם אחר כך, אזי, נציל אותה רגע לפני הפגיעה בה...לציין ש:עד שנת 2008 היו שני חוקים שאפשרו למשטרה לפעול להצלת נערות, רגע לפני הידרדרותן לעבריינות: סעיף חוק שוטטות, בחוק העונשין, איפשר מעצר נערה (או חשוד אחר), הנראית משוטטת באופן חשוד ושאין לה הסבר מניח את הדעת למעשיה במקום המסוים בו נתפסה.סעיף מעצר הגנתי, הופיע בחוק הנוער טו"הש 1960 אפשר מעצר קטין/ה, לשם הגנה עליו -ה  מפני עצמו ו/או מפני אחרים.אביא דוגמא כדי להמחיש את הדברים:גלית – נראתה בשעה 23.00 משוטטת בחוף בת ים החשוך. שקית ניילון בידה, נעלי אצבע לרגליה. היא מפנה מבטים סביבה כאחוזת תזזית. על פניו נראית מפוחדת ומחפשת פינה לשים בה ראש… ניידת סיור נקלעת למקום, שואלת לפרטיה ולא נענית. השוטר מודיע לה שעוצר אותה בחשד לשוטטות. גלית מתנגדת, השוטרים משתמשים בכוח. הם מביאים אותה לתחנת המשטרה, היישר ליחידת הנוער בתחנה. יחידת הנוער מבוססת על גישת מניעת התיוג של קטינים. יש בה בלשי וחוקרי נוער מיומנים. מסתבר שהנערה אינה מופיעה כנעדרת. היא מספרת על סכסוך עם אימה לפני זמן קצר ובריחה מהבית לשום מקום… באין עבירה – חוקר הנוער מיידע את אימה של הנערה. האם מסרבת לשמוע ממנה או עליה. עו"סית לחוק הנוער מצורפת תמונה. היא מכריזה על הנערה כעל קטינה נזקקת, הזקוקה להגנה. היא מנחה את יחידת הנוער להעבירה, בהסכמה, לאכסניה בתל אביב, הממומנת במקרים כאלה על ידי מערכת הרווחה. גלית מסכימה לישון באכסניה, בידיעה שלמחרת בבוקר תגיע עו"סית לחוק הנוער (כונתה אז פקידת הסעד) לטפל בה. טיפול מיידי כזה הציל נערות מידי סרסורי קטינות, שרואים בהן טרף קל. אם גלית הייתה מסרבת – והיה חשש שתברח מהאכסניה ותיפול קרבן לשוחרי טרף, המשטרה הייתה יכולה לעוצרה לפי סעיף המעצר ההגנתי. למחרת בבוקר הייתה המשטרה מביאה את גלית לשופט, בנוכחות העו"סית לחוק הנוער , שאמורה להצביע על פתרון שירחיק את גלית מהרחוב וימנע את הידרדרותה. פתרון זה, גם אם לא היה הטוב ביותר – מנע הידרדרות של נערות רבות. אלא שבשנת 19921 כנסת ישראל ביטלה את סעיף השוטטות (בהשפעת חוקי יסוד זכויות האדם שאושררו או נחקקו בשנה זו. אנו,).בשלב זה נותר  סעיף המעצר ההגנתי שאיפשר  מעצרן  לפני המשך הידרדרותן..ב-1994, עם העלייה המתמשכת בפשיעת נוער מחד, ובריחת בני נוער מהבית, הודיע משרד הרווחה על מצוקה תקציבית ועל אי-יכולת לטפל בנערות שהמשטרה עצרה מחשש לפגיעה בעצמן או להיפגעות על ידי אחרים. אז , רעיון האכסניות הוחלף במרכזים, כגון אתנחתא, בית השנטי ועוד. המשמעות הייתה שמשרד הרווחה נעזר בגורמים וולונטריים ואנו חשנו פספוס אדיר. הביקורת שנמתחה על ידי המשטרה ומערכת המשפט בגין אי יישומו של סעיף המעצר ההגנתי גרמה לתסכול ואז לעיתים כפה ביהמ"ש על הרווחה טיפול תחת כפיה במעונות חסות נעולים לבנות, גם אם אין מקום…בשנת 2008 – בלחץ המועצה לשלום הילד והוועדה לבדיקת זכויות הילד בהליך הפלילי אשר זעקו, בצדק, לפתרון ביניים טוב יותר ממעצר לשם הגנה על הקטינה. טענת זכויות הילד קודמת לטענת "אין תקציב ולכן  נאלצים לעצור קטין שברח מביתו  עד שיימצא פתרון הולם אחר"..כך ,תחת כותרת זכויות הילד,  סעיף המעצר ההגנתי בוטל ללא חלופה אחרת. משמעות ביטול הסעיף היא שאותה גלית יכולה לברוח מהבית ואם אינה מוכרזת כנעדרת, אף אחד לא יטפל בה פרט ל… זאבים – סוחרי הסמים והסרסורים הממתינים לטרף. מצב זה גורם לכך שמשטרת ישראל אינה יכולה כיום להתערב ולעצור קטינות אלה רגע לפני או בזמן הידרדרותן. היא אינה מחויבת מכוח חוק לעשות זאת. מה שנותר לעשות הוא לעכב נערות, המוכרזות כנעדרות, עד שבני המשפחה או הרווחה לוקחים אותן… הדבר נעשה בתיאום עם עובדי הרווחה. הטיפול כולו מצוי בידי הרווחה, שידיה מלאות בעשייה זו… כך נוצרה "פירצה הקוראת לסרסור".רק לאחרונה ,בעקבות עליה משמעותית בכמות הנערות   שעסקו בזנות, נבנתה תוכנית לאומית אשר יש לברך עליה.... זו תוכנית מחויב המציאות  לאלה שכבר  הידרדרו.מה עם אלה בתחילת הדרך???יש לציין שעם הזמן, פיתח משרד הרווחה וארגונים נוספים פתרונות מגוונים לנערות במצוקה. אך באשר לאלה המגיעות לרחוב ונמצאות על קצה הרצף, ללא כל טיפול של גורם כלשהו רגע לפני… מספרן של אלה הנפגעות  ממנת יתר או נעלמות באין מישהו המחפש אותן, הלך ועלה...… מעצר הגנתי, איננו  פתרון אולטימטיבי, אך,היה עוצר אותן מהידרדרות נוספת, עד שימצא מקום פנוי לטיפול בהן. מאחר ובעת האחרונה עדים אנו לתוכניות הוליסטיות ותקציבים המנותבים לפתרון התופעה,  נקווה שתימצא חלופה הולמת  גם  לנערות  הבורחות בתחילת הידרדרותן...כך נחדול מלבנות בתי חולים  ונסתפק בבניית גשרים  אשר יחברו נערות אלה מיד לדרך הישר בטרם  "תיבלענה"  על ידי  הזאבים....  ד"ר (נצ"מ בדימוס) ,לשעבר, קצינת נוער ארצית במשטרת ישראל . מרצה בנושאי משטרה וחברה. ​

...
...